• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Ngày 01 tháng 9 năm 2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW “về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017)”.

Đại hội Đoàn các cấp đạt kết quả tốt Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

1- Lãnh đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua, khẳng định những đóng góp của các tầng lớp thanh niên; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình trong 5 năm tới. Bám sát thực tiễn công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, thực tế đời sống, học tập, lao động, công tác của thanh niên; việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội”; nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.
 
2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành đoàn khóa mới theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể ban chấp hành và cán bộ, đoàn viên thanh niên. Ban Chấp hành đoàn khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn, công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp định hướng nhân sự ban chấp hành đoàn; lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua tâm bố trí công tác đối với cán bộ đoàn chuyên trách khi kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của Quy chế cán bộ đoàn.
 
3- Quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về tậm quan trọng việc chăm lo thế hệ trẻ; lãnh đạo các cấp bộ đoàn phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội; đồng thời, nhân dịp này lựa chọn và công bố những chương trình, công trình cụ thể dành cho thanh thiếu nhi.
 
4- Các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.
 
5- Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I-2012 đến đầu quý IV-2012; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X tổ chức vào tháng 12-2012.
 
6- Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.
(Trích Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 01/9/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).
  • Lâm Quốc Toàn
Số lần đọc: 1615

Tin liên quan