• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Thực hiện Kế hoạch số 298 KH/TWĐTN ngày 14/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Công văn số 232 CV/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Ban Chấp hành tỉnh Đoàn khóa VIII ban hành Kế hoạch số 205 KH/TĐTN về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2012-2017, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh phải đảm bảo thực hiện đầy đủ 04 nội dung chính, đó là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới, kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn các cấp; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội của cấp mình và cấp trên; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Về số lượng, độ tuổi bình quân, cơ cấu và tiêu chuẩn Ban Chấp hành khóa mới của các cấp bộ Đoàn:
- Về số lượng:
+ Chi Đoàn và Chi Đoàn cơ sở: Có dưới 9 đoàn viên, bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư; Có từ 9 đoàn viên trở lên, bầu Ban Chấp hành có từ 3 đến 5 ủy viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.
 
+ Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành có từ 5 đến 15 ủy viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 09 ủy viên thì bầu Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 09 ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ (số lượng không quá 1/3 số lượng BCH), trong đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư.
 
+ Các huyện, thị, thành Đoàn: Ban Chấp hành Có từ 21 đến 33 ủy viên, số lượng Ban Thường vụ không quá 1/3 số lượng BCH, trong Ban Thường vụ có Bí thư và 02 Phó Bí thư.
 
+ Đoàn khối Doanh nghiệp, khối Các cơ quan tỉnh: Ban Chấp hành có từ 21 đến 33 ủy viên, số lượng Ban Thường vụ không quá 1/3 số lượng BCH, trong Ban Thường vụ có Bí thư và 01 Phó Bí thư.
 
+ Đối với Đoàn các trường Cao đẳng: Ban Chấp hành có từ 15 đến 27 ủy viên, số lượng Ban Thường vụ không quá 1/3 số lượng BCH, trong Ban Thường vụ có Bí thư và 02 Phó Bí thư.
+ Ban Chấp hành tỉnh Đoàn: có từ 41 đến 45 ủy viên; Ban Thường vụ có từ 13 đến 15 ủy viên, trong đó có Bí thư và 03 Phó Bí thư.
 
- Về độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp:
+ Cấp cơ sở: Bình quân dưới 28 tuổi. Đối với Đoàn cơ sở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các cơ quan, doanh nghiệp độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành có thể cao hơn nhưng phải dưới 30 tuổi.
 
+ Cấp huyện, thị, thành phố và tương đương:Bình quân dưới 29 tuổi. Riêng Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp, Khối Dân chính Đảng tỉnh có thể cao hơn nhưng phải dưới 31 tuổi.          
 
+ Cấp tỉnh: Bình quân dưới 31 tuổi.
 
* Riêng đối với Đoàn trong lực lượng vũ trang, độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Xây dựng Lực lượng Bộ Công an.
 
- Về Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp:
Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải đảm bảo hợp lý giữa các giữa các độ tuổi, giữa tái cử và ứng cử mới, giữa cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm; chú ý cơ cấu cán bộ, đoàn viên thuộc các đối tượng, lĩnh vực,cán bộ đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc, đối tượng là doanh nhân trẻ, vận động viên trẻ, trí thức trẻ và sinh viên tiêu biểu…
 
- Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn các chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:
+ Có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.
 
+ Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở điạ phương, đơn vị.
+ Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
 
+ Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.
 
+ Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đại phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.
 
Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2012-2017 sẽ tiến hành bầu trực tiếp Bí thư từ 25% đến 30% ở cấp cơ sở, Ban Chấp hành tỉnh Đoàn chọn 05 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư ở cấp huyện và tương đương gồm: An Biên, Hòn Đất, Giồng Riềng, Gò Quao, Cao đẳng Cộng đồng bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, trong đó chọn huyện Đoàn An Biên và Cao đẳng Cộng đồng làm điểm chỉ đạo.
 
Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn như sau:
 
- Cấp cơ sở:
+ Chi Đoàn cơ sở: Tổ chức Đại hội đoàn viên.
+ Đoàn cơ sở có dưới 100 đoàn viên tổ chức Đại hội đoàn viên (đối với những đơn vị đoàn viên không tập trung, công tác ở nhiều địa bàn khác nhau có thể tổ chức Đại hội Đại biểu khi có sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp).
+ Đoàn cơ sở có trên 100 đoàn viên thì tiến hành Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu; khuyến khích tổ chức Đại hội đoàn viên.
 
- Cấp huyện và tương đương:  Từ 100 đến 150 đại biểu.
 
- Cấp tỉnh: Từ 250 đến 300 đại biểu.
 
Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh diễn ra từ đầu ngày 01/01/2012 đến cuối tháng 10/2012, trong đó:
 
- Đại hội cấp cơ sở: hoàn thành chậm nhất trong tháng 4 năm 2012, Đại hội điểm từ ngày 01/01/2012 đến ngày 15/02/2012
 
- Đại hội cấp huyện và tương đương: hoàn thành chậm nhất trong tháng 7 năm 2012, Đại hội điểm từ ngày 01/4/2012 đến 30/4/2012
 
- Đại hội cấp tỉnh: hoàn thành chậm nhất trong tháng 10 năm 2012.
 
Các đơn vị chưa đến thời gian Đại hội được rút ngắn nhiệm kỳ; các đơn vị đã hết nhiệm kỳ được kéo dài nhiệm kỳ Đại hội, thống nhất Đại hội 03 cấp trong năm 2012.
  •  Lâm Quốc Toàn
Số lần đọc: 1609

Tin liên quan