• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: là cơ quan tham mưu của Tỉnh đoàn về công tác vận động đoàn viên thanh niên công nhân, đô thị, lực lượng vũ trang tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất về công tác vận động đoàn viên thanh niên công nhân, đô thị, lực lượng vũ trang tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những chủ trương, giải pháp thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong thanh niên công nhân, đô thị, lực lượng vũ trang. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến thanh niên công nhân, đô thị, lực lượng vũ trang. Phối hợp vận động thanh niên công nhân, đô thị, lực lượng vũ trang tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thẩm định các văn bản về công tác vận động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong đoàn viên thanh niên công nhân, đô thị, lực lượng vũ trang. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội tỉnh giao.

Tổ chức bộ máy gồm Trưởng ban, 01 Phó ban, 01 chuyên viên
Số lượng biên chế 03 người
Điện thoại 02973.942.334
Email bantncndt@tinhdoankiengiang.org.vn

               

- Họ và tên: VƯƠNG QUANG MINH

 

- Năm sinh: 1984

 

- Chức vụ: UVTV, Trưởng Ban TN CNĐT&LLVT Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 0888.202.260

 

- Email: bantncndt@tinhdoankiengiang.org.vn

 

 

- Họ và tên: THÁI KIM HẰNG

 

- Năm sinh: 1984

 

- Chức vụ: UVBCH, Phó trưởng Ban TNCNĐT&LLVT Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 0946.779.499

 

- Email: hangthaikimhang@yahoo.com

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐỈNH

 

- Năm sinh: 1989

 

- Chức vụ: Cán bộ Ban TN CNĐT&LLVT Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 01649.579.653

 

- Email: bantncndt@tinhdoankiengiang.org.vn

 

Số lần đọc: 28461

Tin liên quan