• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cố Công văn số 270-CV/TU về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy đảng lãnh đạo triển khai, quán triệt Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 25/8/2016 của Ban Bí thư đến chi bộ, đồng thời lãnh đạo Đoàn Thanh niên các cấp chuẩn bị tốt về nội dung văn kiện và nhân sự để tiến hành đại hội.

- Về văn kiện: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng thực trang tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở địa phương, đơn vị; khẳng định những đóng góp của thanh niên, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải trên cơ sở tiếp tục phát huy những thanh tích, tiến bộ của nhiệm kỳ qua; bám sát Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, đề ra nhiệm vụ thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu nhi và yêu cầu xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục và tập hợp thanh thiếu nhi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường lành mạnh, điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực, đời sống tinh thần và kỹ năng xã hội.

Về nhân sự: Phải lãnh đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của Đảng, Điều lệ Đoàn và Quy chế cán bộ Đoàn. Việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ bầu vào ban chấp hành đoàn các cấp cần bám vào quy hoạch, tiêu chuẩn cán bộ của cấp ủy và của tổ chức đoàn, chú ý vai trò thủ lĩnh và khả năng quy tụ thanh niên; có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí, sắp xếp công tác đối với cán bộ đoàn chuyên trách, hết tuổi tham gia công tác đoàn.

2. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Lãnh đạo đoàn các cấp phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội; đa dạng hóa hình thức và phối hợp đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh thiếu niên; giao đoàn thanh niên tích cực tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đơn vị; đồng thời chọn lựa, triển khai thực hiện công trình thanh niên phù hợp ở từng địa phương, cơ sở.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo bố trí kinh phí đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đảm bảo hiệu quả, trang trọng và tiết kiệm.

4. Giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu đề xuất cấp ủy lựa chọn công bố và triển khai thực hiện những chương trình, công trình cụ thể chăm lo cho thanh thiếu nhi. Có kế hoạch hướng dẫn việc tổ chức đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đúng quy trình và theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thành lập ban chỉ đạo đại hội, từng cấp chọn điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm.

5. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả đại hội cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Tải Công văn tại đây:

BBT
Số lần đọc: 2552

Tin liên quan