• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên ( 05.04.2011)
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay thanh niên có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ cao hơn trước, đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ được nâng cao, có khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, mong muốn xây dựng đất nước theo mục ...
Luật Thanh niên ( 05.04.2011)
Luật Thanh niên đã chính thức được Chủ tịch nước công bố trong buổi họp báo ngày 22/12/2005. Luật ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, cơ chế liên quan tới thanh niên.