• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
    BCH TỈNH KIÊN GIANG                                                                               Rạch Giá, ngày 25 tháng 5  năm 2009 
                   ****                                     
     Số : 77  KH/TĐTN

KẾ HOẠCH
triển khai thực hiện Chương trình
Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.
****

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TWĐTN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Đoàn về “Thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên (RLĐV) trong thời kỳ mới”,

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn viên, BTV tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình RLĐV trong thời kỳ mới, cụ thể như sau :

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

- Nâng cao chất lượng đoàn viên, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên đối với quê hương, đất nước, tổ chức Đoàn và toàn xã hội.

- Việc thực hiện Chương trình RLĐV là nhằm giúp đoàn viên tự tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện, thật sự là người công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, là tấm gương tốt của thiếu nhi, có uy tín đối với thanh niên và cộng đồng dân cư.

- Việc thực hiện Chương trình RLĐV phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện từng vùng, địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn cần phải xác định người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.

- Thực hiện Chương trình RLĐV là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên hàng năm.

II/ NỘI DUNG :

Mỗi đoàn viên thực hiện Chương trình RLĐV trong thời kỳ mới theo 05 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động sau :
* 5 tiêu chí rèn luyện :
 - Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ XHCN.
 - Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
 - Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
 - Giàu tri thức, có sức khỏe, kỷ năng.
 - Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
 

* 10 tiêu chí hành động :
 - Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.
 - Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
 - Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 - Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.
 - Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
 - Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
 - Thường xuyên chấp hành pháp luật.
 - Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.
 - Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
 - Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu thanh niên vào Đoàn.

III/  THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN :

1. Thời gian : Việc triển khai thực hiện Chương trình RLĐV được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn tương ứng với nhiệm kỳ của Đại hội Đoàn. Giai đoạn I từ nay đến năm 2012.

2. Các bước thực hiện :

  - Đoàn viên bắt đầu đăng ký thực hiện Chương trình RLĐV trong tháng 6, tháng 7 năm 2009 (thực hiện 6 tháng cuối năm). Riêng đối với đoàn viên là học sinh, sinh viên đăng ký thực hiện theo năm học.

  - Định kỳ 6 tháng, năm (đoàn viên học sinh, sinh viên qua học kỳ I và tổng kết năm học), chi đoàn tổ chức họp kiểm điểm, xét đánh giá phân loại việc thực hiện Chương trình RLĐV gắn với kiểm điểm phân loại đoàn viên.

  - Định kỳ 6 tháng, năm, các tổ chức cơ sở Đoàn (bắt đầu từ chi đoàn) xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình RLĐV trong thời kỳ mới cho cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp. (Riêng đối với cơ sở Đoàn được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo ngoài việc báo cáo cho cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp, phải gởi báo cáo cho BTV tỉnh Đoàn thông qua Ban Tổ chức - Kiểm tra tỉnh Đoàn).

  - Đến cuối năm 2010 tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện ở các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2012 tổng kết việc thực hiện Chương trình RLĐV trong thời kỳ mới và tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
1. Tỉnh Đoàn :

 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thực hiện Chương trình RLĐV trong thời kỳ mới.
 - Tập hợp và phát hành tài liệu tham khảo về Chương trình RLĐV của TW Đoàn đến các cấp bộ Đoàn; đăng trên tờ tin Tuổi trẻ Kiên Giang; Website của tỉnh Đoàn để đoàn viên tham khảo. 
 - Tỉnh chọn đơn vị huyện Đoàn Tân Hiệp và Đoàn thị trấn Tân Hiệp; Đoàn ủy Khối CQDC Đảng tỉnh và Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh làm điểm chỉ đạo.
- Định kỳ kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, phổ biến kinh nghiệm và mô hình tới các cơ sở Đoàn.
- Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Bí thư, Ban Tổ chức và Văn phòng TW Đoàn.
- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra tỉnh Đoàn làm Thường trực giúp BTV tỉnh Đoàn theo dõi, đôn đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện.
 

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc :
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình RLĐV.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình RLĐV, về những tấm gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
- Định kỳ rút kinh nghiệm đánh giá việc triển khai thực hiện ở các cơ sở Đoàn. Xem kết quả triển khai thực hiện Chương trình RLĐV là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn.
- Mỗi huyện, thị, thành Đoàn chọn 01 xã, phường Đoàn; 01 chi đoàn ấp, khu phố; 01 chi đoàn ngành; 01 chi đoàn trường học làm điểm chỉ đạo. Đối với Đoàn Khối, Đoàn LLVT, Đoàn trường Cao đẳng chọn 01 Đoàn cơ sở và 01 chi đoàn làm điểm chỉ đạo.
- Phân công 01 đồng chí trong bộ phận thường trực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định.

BTV tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, có gì khó khăn vướng mắc báo cáo xin ý kiến BTV tỉnh Đoàn thông qua Ban TC-KT tỉnh Đoàn để kịp thời giải quyết.


                                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                      Ong Văn Ngay
                         

Số lần đọc: 2274