• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

 

Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh đoàn; tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản cơ quan. Thực hiện công tác thông tin tổng hợp, quản lý hành chính cơ quan tham mưu quản lý tài sản, tài chính của cơ quan, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Tỉnh đoàn.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất chương trình công tác, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác đối ngoại của Tỉnh đoàn; sơ kết, tổng kết công tác văn phòng trong hệ thống. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện chế độ thông tin; báo cáo theo quy định. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản; quản lý, khai thác Website Tỉnh đoàn. Thẩm định công tác ban hành văn bản của các phòng, ban trước khi trình ký ban hành và nội dung một số loại văn bản khi được phân công. Phối hợp xây dựng một số văn bản, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình của Đảng, của Đoàn. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn giao.

Tổ chức bộ máy gồm Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng, 04 cán bộ và 05 nhân viên.
Số lượng biên chế 07 người
Số lượng hợp đồng 68 05 người
Điện thoại 0773.862.033
Email vanphong@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: LÝ BÍCH GIANG

 

- Năm sinh: 1985

 

- Chức vụ: UVBCH, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0919.770.119

 

- Email: lybichgiang@yahoo.com

 

 

- Họ và tên: Lư Trung Duy

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0939.161.164

 

- Email: Vanphong@tinhdoankiengiang.org.vn

- Họ và tên: HỒ NGỌC HÂN

 

- Năm sinh: 1984

 

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn

 

- Di động: 0915.655.028

 

- Email: izumivt@gmail.com

 

 

- Họ và tên: TÔ NGỌC DUNG

 

- Năm sinh: 1964

 

- Chức vụ: Cán bộ văn thư Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0975.407.351

 

- Email: meolachau@yahoo.com.vn

 

- Họ và tên: ĐỖ THỊ HỒNG NGA

 

- Năm sinh: 1980

 

- Chức vụ: Thủ quỷ

 

- Di động: 0917.976.676

 

- Email: ngatdkiengiang@gmail.com

 

- Họ và tên: MÔNG THỊ NGỌC BÍCH

 

- Năm sinh: 1985

 

- Chức vụ: Kế toán trưởng Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0984.627.062

 

- Email: ngocbichtdkg@gmail.com

 

- Họ và tên: TRẦN THỊ MINH TUYỀN

 

- Năm sinh: 1991

 

- Chức vụ: Kế toán Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0907.085.333

 

- Email: tranminhtuyen91@gmail.com

 

- Họ và tên: TRẦN VĂN MINH

 

- Năm sinh: 1963

 

- Chức vụ: Nhân viên bảo vệ Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0903.938.555

 

 

- Họ và tên: TRẦN LÊ THANH DƯƠNG

- Năm sinh: 1990

 

- Chức vụ: Nhân viên lái xe Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0972.444.481

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN TIẾN THẢO

 

- Năm sinh: 1961

 

- Chức vụ: Nhân viên bảo vệ Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0974.068.582

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN QUYÊN

 

- Năm sinh: 1981

 

- Chức vụ: Nhân viên tạp vụ Tỉnh đoàn

- Di động: 01294.023.056

 

Số lần đọc: 28676

Tin liên quan