• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Tỉnh đoàn về công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi và các phong trào hành động cách mạng trong các đối tượng thanh thiếu nhi trong trường học, thiếu nhi địa bàn dân cư. Làm Thường trực của Hội Sinh viên và Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất về công tác đoàn kết, tập hợp và thực hiện các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên trường học; những chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức và phát phong trào của Hội Sinh viên, Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang, hoạt động của Ban liên lạc giáo viên, học sinh, sinh viên Kiên Giang ở các tỉnh, thành phố. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học và công tác thiếu nhi. Phối hợp vận động thanh niên trường học tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền. Thẩm định các văn bản liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên và Hội đồng Đội tỉnh giao.

Điện thoại 02973.876.901
Email bantnth@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: MAI HOÀI THƯƠNG

- Năm sinh: 1991

 

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn

 

- Điện thoại: 0919.141802

 

- Email: maihoaithuong1991@gmail.com

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐỈNH

 

- Năm sinh: 1990

 

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 0833.535565

 

- Email: bandkthtn@tinhdoankiengiang.org.vn

 

 

 

BBT
Số lần đọc: 38024